Sortierung Serie: FCB - Satzkarte 1994/95Sortierung

Filter
Die letzten 100:


Stand: 18.05.2022


Babbel, Markus
Babbel, Markus
"FCB" Satzkarte 1994/95
(1. Karte)
Size: (105 x 149 mm)
Saison: 1994/95

Babbel, Markus
Babbel, Markus
"FCB" Satzkarte 1994/95
(2. Karte)
Size: (105 x 149 mm)
Saison: 1994/95

Hamann, Dietmar
Hamann, Dietmar
"FCB" Satzkarte 1994/95
(1. Karte)
Size: (105 x 149 mm)
Saison: 1994/95

Hamann, Dietmar
Hamann, Dietmar
"FCB" Satzkarte 1994/95
(2. Karte)
Size: (105 x 149 mm)
Saison: 1994/95

Kahn, Oliver
Kahn, Oliver
"FCB" Satzkarte 1994/95
(1. Karte)
Size: (105 x 149 mm)
Saison: 1994/95

Kahn, Oliver
Kahn, Oliver
"FCB" Satzkarte 1994/95
(2. Karte)
Size: (105 x 149 mm)
Saison: 1994/95

Kostadinov, Emil
Kostadinov, Emil
"FCB" Satzkarte 1994/95
Size: (105 x 149 mm)
Saison: 1994/95


Rückseite ohne Bild

Kuffour, Samuel Osei
Kuffour, Samuel Osei
"FCB" Satzkarte 1994/95
Size: (105 x 149 mm)
Saison: 1994/95


Rückseite ohne Bild

Mannschaftskarte,
Mannschaftskarte,
"FCB" Satzkarte 1994/95
Size: (105 x 149 mm)
Saison: 1994/95


Klappkarte horizontal

Scheuer, Sven
Scheuer, Sven
"FCB" Satzkarte 1994/95
(1. Karte)
Size: (105 x 149 mm)
Saison: 1994/95

Scheuer, Sven
Scheuer, Sven
"FCB" Satzkarte 1994/95
(2. Karte)
Size: (105 x 149 mm)
Saison: 1994/95


Einzige Karte der Serie mit "F.C.."

Scholl, Mehmet
Scholl, Mehmet
"FCB" Satzkarte 1994/95
Size: (105 x 149 mm)
Saison: 1994/95


Das S von Scholl schreibt er aber
normalerweise anders.

Sutter, Alain
Sutter, Alain
"FCB" Satzkarte 1994/95
(1. Karte)
Size: (105 x 149 mm)
Saison: 1994/95

Sutter, Alain
Sutter, Alain
"FCB" Satzkarte 1994/95
(2. Karte)
Size: (105 x 149 mm)
Saison: 1994/95