Sortierung Serie: FCB - Satzkarte 2011/12Sortierung

Filter
Die letzten 100:


Stand: 19.01.2023


Butt, Hans-Jörg
Butt, Hans-Jörg
"FCB" Satzkarte 2011/12
(1. Karte)
Size: (90 x 156 mm)
Saison: 2011/12


Motto falsch: : "Fange nicht an
aufzuhören und höre nicht anzufangen."

Butt, Hans-Jörg
Butt, Hans-Jörg
"FCB" Satzkarte 2011/12
(2. Karte)
Size: (90 x 156 mm)
Saison: 2011/12


Motto richtig: "Fange nicht an
aufzuhören und höre nicht auf
anzufangen."

Butt, Hans-Jörg
Butt, Hans-Jörg
"FCB" Satzkarte 2011/12
(2. Karte Varianz)
Size: (90 x 156 mm)
Saison: 2011/12


Sehr viel dünnerer Druck und anderer
Bildstand der Vorderseite

Sattelmaier, Rouven
Sattelmaier, Rouven
"FCB" Satzkarte 2011/12
(1. Karte)
Size: (90 x 156 mm)
Saison: 2011/12


Fehldruck: Sattelm(e)ier